Hírek

A tantermen kívüli digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

Tájékoztató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezelésről

A tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás a már megszokott,
tantermi órától eltérő adatkezeléseket is maga után vonhat. Az iskolában
érvényesülő általános adatkezelési szabályokon túl az online térben megtartott
órák során is kiemelt figyelmet fordítunk az adatvédelem és adatbiztonság
érvényesülésére. Ennek egyik eleme ez a tájékoztatás is.
Az adatkezelő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.),
valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
értelmében a köznevelési intézmény.

Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Miskolci Arany János Általános Iskola és AMI
3528 Miskolc, Csele utca 14.
Telefon: +3646508655
Email: aranyiskola14@gmail.com

Az adatkezelés jogi háttere
Az adatkezelésre vonatkozóan számos jogszabály tartalmaz kötelező előírásokat.
Ezek közül az egyik, amivel gyakran lehet találkozni a GDPR, de számos esetben az Infotörvényre is hivatkozik az adatkezelő.

Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok köre
A tantermen kívüli, digitális munkarendben megvalósuló oktatás során a
személyes adatok kezelését az előbb említett Általános Adatvédelmi Rendelet, a GDPR teszi jogszerűen lehetővé az iskola, mint köznevelési intézmény
(adatkezelő) számára.
Az ún. jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja, vagyis ez az
adatkezelés az oktatás keretében végzett feladatok végrehajtásához szükséges.
A tanárok az oktatási-nevelési feladatuk elvégzése érdekében kezelhetik a
tanulók személyes adatait.
Az oktatási-nevelési feladat során kezelt személyes adatok, így különösen a
fénykép, videofelvétel, vagy hangfelvétel kezelésének célja
az ingyenes és kötelező alapfokú, valamint az

 • ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú nevelés-oktatáshoz való
  jog biztosítása,
 • a köznevelési intézmény jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása, és
 • a digitális munkarendben végzett oktatási tevékenység ellátásával kapcsolatos
  feladatok végzése, kapcsolattartás, az ismeretek átadása és az ismeret
  (számonkérés) vagy jelenlét ellenőrzése.
  Csak a fent meghatározott célok elérése érdekében és azzal arányosan lehet
  kezelni az oktatás során keletkezett személyes adatokat, betartva az
  adatkezelésre vonatkozó alapelveket, biztonsági előírásokat.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés alapvetően az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. Ezért a
tantermen kívüli, digitális munkarendben végzett oktatás során keletkezett, a
tanulóról készült, vagy a tanuló saját magáról készített és elküldött fénykép,
videofelvétel vagy hangfelvétel adatokat a pedagógus az értékelés megtörténte
után, de legkésőbb a tanév végén haladéktalanul, vissza nem állítható módon
törölni köteles.

Adatbiztonság
Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése nem csak az iskola falain
belül történik, a biztonságos környezet megteremtése közös feladat, így mindent
meg kell tenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk az adatkezeléshez
használt eszközök, adattárak, belépési jelszavak stb. illetéktelenek (a
családtagok is ennek minősülhetnek) általi hozzáférését. Mindezekre tekintettel el kell kerülni a tanulók (szülői felügyeletet gyakorló személy) által
megküldött/feltöltött videók adathordozóra történő kimásolását.
A pedagógust a tanulóval kapcsolatosan tudomására jutott adatok vonatkozásában az Nkt. alapján titoktartási kötelezettség terheli.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése és a jogorvoslati
lehetőségek
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és a tanuló jogainak védelme
érdekében a tájékoztatás megadása, az adatokba történő betekintés biztosítása,
illetve azokról másolat kiadása is az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló
személy) személyének azonosításához kötött.
Kiskorú tanuló esetén, a szülői felügyeletet gyakorló személy gyakorolhatja
ezeket a jogokat.
Az adatkezelő, az érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) által
benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet
annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt
napon belül elbírálja és döntéséről a kérelmet benyújtót írásban vagy
elektronikusan benyújtott kérelem esetén elektronikus úton értesíti.

Tájékoztatás és hozzáférés joga:
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a
köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében
tájékoztatást kérhet arról, hogy a tantermen kívüli, digitális munkarendben
végzett feladatellátás során készült-e a tanulóról felvétel, és ha igen, milyen
felvételek készültek.
Az adatkezeléssel érintett tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) a
köznevelési intézményhez, mint adatkezelőhöz eljutatott kérelmében
tájékoztatást kérhet arról, hogy ki, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, mennyi ideig és milyen személyes adatokat kezel a tanulóról, továbbá arról, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, a tanuló mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a tanuló személyes adatait.

Helyesbítéshez való jog:
Az adatkezelés jellegére tekintettel az érintett helyesbítéshez való jogának
gyakorlása logikailag kizárt.

Tiltakozás joga:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy), a tanuló saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja
szerint az adatkezelő a személyes adatokat a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné.

Törléshez való jog:
A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán a tanuló (szülői felügyeletet
gyakorló személy) csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az adatkezelő
köznevelési intézmény közfeladat ellátása keretében végzett feladata
végrehajtásához az adat nem szükséges.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog:
A tanuló (szülői felügyeletet gyakorló személy) kérheti, hogy a tanuló személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez utóbbi esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Jogorvoslathoz való jog:
Ha az feltételezhető, hogy sérültek a tanuló adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az
adatkezelő a tanuló személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos
adatvédelmi követelményeket, akkor

 • az iskolához, mint adatkezelőhöz lehet fordulni, vagy
 • lehet kérni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu,
  ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát, továbbá
 • lehetőség van a személyes adatok védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Útmutató a tantermen kívüli, digitális munkarendben való részvétel során megvalósuló adatkezeléshez

Az elmúlt három hétben sikeresen átálltunk a tantermen kívüli, digitális munkarendre, ennek során a tanárok és a tanulótársak sokszor online kapcsolatba kerülnek egymással, hang- és videóközvetítés zajlik közöttük. Előfordulhat, hogy a tanár azt kéri, a tanuló készítsen magáról felvételt, ami alapján meggyőződhet, hogy tényleg megtanulta-e a tananyagot, valóban elvégezte a kijelölt feladatot, vagy így ellenőrzi az önálló feladatmegoldást.
Mind a tanárokról, mind pedig a tanulókról készült felvétel személyes adat. A személyes adatok kezelése (így a felvétel készítés, továbbítás, megosztás, rögzítés stb.) az Európai Unióban is, így hazánkban is jogszabályokon alapul. A személyes adatok védelméhez fűződő jog mindenkit megillet.

Mik azok a személyes adatok?
Név, lakcím, születési idő, telefonszám, egészségügyi állapotra vonatkozó adat, a mobiltelefonok IMEI száma, a számítógép IP címe, a tanulóról készült fénykép, videofelvétel, a különböző oldalakon használt jelszavak, a bankkártya PIN kódja, GPS koordináták (amiből lehet következtetni, hogy rendszerint ki és mikor indul el otthonról, hová jár iskolába, mikor és merre megy iskola után) stb.
Személyes adat minden, ami közvetve vagy közvetlenül valamilyen információt közvetít, a személyiségről, a szokásokról, a magánéletről.

Ki az adatkezelő?
Az iskolai tanulmányai során a tanuló személyes adatainak adatkezelője az oktatási intézmény, ahol az adatok kezelése történik. Azonban bárki adatkezelővé válhat, ha mások személyes adatait rögzíti, tárolja, továbbítja, megosztja, nyilvánosságra hozza. Tudni kell, hogy mindig az adatkezelő felel a
nála lévő személyes adatok jogszerű kezeléséért.

Hogyan élhetnek vissza a személyes adatokkal?
Személyes adatokkal sokféleképpen vissza lehet élni. Ilyen visszaélésnek minősül például, ha

 • hamis weboldalakra irányítva azt kérik tőlünk, hogy adjuk meg a bankszámlaszámunkat, felhasználónevünket, jelszavunkat, majd az így megszerzett adatokat felhasználják és például a bankszámláról pénzt vesznek le, hozzáférhetnek a levelezésünkhöz, a közösségi tereken létrehozott profiljainkhoz stb.
 • kártékony kódokat (pl. vírusokat) juttatva a számítógépünkre megszerzik a jelszavakat, kódokat,
 • az internetre feltöltik a másról készült fényképet, vagy videofelvételt, anélkül, hogy ehhez hozzájárulást kaptak volna.

Hogyan lehet megelőzni a személyes adatok jogellenes felhasználását?

 • Csak tudatosan használjuk az online környezetet, senki ne tegyen közzé magáról olyan fényképet
  vagy videót, amit bárki előtt szégyellene vagy kellemetlenül érintené, ha más látná!
 • Ne készítsünk és főleg ne tegyünk közzé másról sem fényképet hang- vagy videófelvételt, az
  előzetes hozzájárulása nélkül!
 • A különböző internetes oldalakon lehetőleg csak azokat az adatokat adjuk meg, amelyek indokoltak az
  oldal használatához. (pl. a Waze-hoz szükséges a helyadat, de a fényképekhez hozzáférés már nem
  indokolt.) Legyen mindig gyanús, ha túl sok adatot kérnek tőlünk! Inkább ne regisztráljunk az ilyen
  oldalra!
 • Érdemes minden esetben megnézni a honlapon elérhető adatkezelési tájékoztatót, amiből
  megtudhatjuk ki, hogyan fogja kezelni a személyes adatokat!

Hogyan cselekedhetünk helyesen, ha személyes adatot kezelünk?
Amikor valakiről fényképet, hangfelvételt, videófelvételt készítünk, összegyűjtjük az egyéb személyes adatait pl. e-mail cím, telefonszám stb. akkor személyes adato(ka)t kezelünk, így adatkezelővé válunk.
Ha mindezt kizárólag magunknak, személyes használatunkra végezzük, akkor arra kell különösen odafigyelnünk, hogy mások ne szerezhessék meg tőlünk ezeket az adatokat.
Az adatkezelés során be kell tartani az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 • Felvétel készítésekor, mindenképpen tájékoztatni szükséges az érintettet, akiről a felvétel készül,
  és csak akkor készüljön felvétel, ha ehhez az érintett beleegyezését adja. Az elkészült felvétel
  továbbítása, megosztása vagy az internetre feltöltve annak lehetővé tétele, hogy bárki
  megnézhesse szintén csak a felvételen szerepelő összes érintett beleegyezésével, hozzájárulásával
  történhet! Ügyelni kell arra, hogy kiskorú esetében a szülő adja meg a hozzájárulást!
 • Másvalaki telefonszámát, e-mail címét, lakcímét egyéb személyes adatait a hozzájárulása nélkül ne adjuk tovább, ne tegyük nyilvánossá!

Személyes adatok jogosulatlan készítésének, felhasználásának, közzétételének (kezelésének) következményei
A magánéletünk és személyiségünk védelme érdekében nem csak azt szabályozták, hogyan kell eljárnunk helyesen, ha személyes adatokat kezelünk, hanem azt is, hogy mi történik akkor, ha megszegjük a szabályokat.
§ A Polgári Törvénykönyv szabályozza, hogy ún. sérelemdíjat követelhetnek tőlünk, ha
jogosulatlanul (vagyis a szükséges hozzájárulás nélkül) készítünk valakiről fényképet vagy
hangfelvételt, vagy jogosulatlanul használjuk fel az elkészült felvételeket.

§ A Büntető Törvénykönyv több fejezete foglalkozik a személyes adatokkal való visszaélés súlyosabb formáival és ezeket bűncselekménnyé nyilvánítja.
§ Kifejezetten adatkezelésre vonatkozó előírásokat a GDPR (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) és az Infotörvény. (2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról) tartalmaznak.

A tanulók magatartására vonatkozóan az iskola házirendje fogalmazhat meg előírásokat. Az a tanuló, aki magatartásával más személy személyiségi jogait sérti, beleértve a személyes adatokkal való visszaélést is, felelősségre vonható!

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) feladata, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyes felhasználását. Szabálytalan adatkezelés esetén mérlegelés esetén akár többmillió forintos adatvédelmi bírságot is kiszabhat.

FIGYELEM! A digitális munkarendben megvalósuló oktatás során készült bármely kép- és hangfelvétel vagy egyéb személyes adat továbbítása, közzététele, megosztása az internet nyilvánossága részére, az erre vonatkozó hozzájárulás hiányában jogosulatlan adatkezelés és megvalósíthatja a személyes adattal való visszaélést is!

Mit tegyünk, ha jogosulatlan adatkezelést vagy visszaélést tapasztalunk?

 • Ha azt tapasztaljuk, hogy saját magunkról, diáktársunkról vagy tanárunkról valaki a hozzájárulásunk, vagy a tanár hozzájárulása nélkül hoz nyilvánosságra személyes adatokat, mindenképpen jelezzük a szülőknek és az iskolának, vagy kérjünk segítséget az osztályfőnöktől!
 • Az internetes oldalak üzemeltetői kötelesek megvizsgálni és elérhetetlenné tenni azon tartalmakat, amelyek jogosulatlanul kerültek feltöltésre. Be kell jelenteni számukra ezeket a tartalmakat és kérni kell a törlésüket!
 • A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jog megsértése esetén kérni lehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
  www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatát.
HASZNÁLJUK OKOSAN A SAJÁT SZEMÉLYES ADATAINKAT!
HASZNÁLJUK SZABÁLYOSAN MÁSOK SZEMÉLYES ADATAIT!

Leave a comment