Hírek

Pályázat

Álláshirdetés TK/048/HR/KOZINT/3503/2023

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 3620
Intézményi iktatószám: TK/048/HR/KOZINT/3503/2023
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
MISKOLCI TANKERÜLETI KÖZPONT
Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Intézményvezető (magasabb vezető)
Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 16. – 2028. augusztus 15-ig szól. A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, -az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, -pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata, -a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), -90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, -a pályázó szakmai önéletrajza, -a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), -a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, -a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Miskolci Tankerületi Központ, 3527 Miskolc, Selyemrét út 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: TK/048/HR/KOZINT/3503/2023, valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT- Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Siklósi Zsanett nyújt, a 0646/795-240-es telefonszámon. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/miskolc honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános (hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Miskolc
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter Munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye, 3528 Miskolc, Csele utca 14. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 326/2013.(VIII. 30.) Korm. rendelet irányadó.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Főiskola / egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve vagy főiskolai/egyetemi szintű végzettség és az oktatott képző- és iparművészeti, táncművészeti ágak valamelyikében a tanszaknak megfelelő szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ mező tartalmazza az erre vonatkozó követelményeket.
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat
büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.03.22. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.26. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/miskolc, 2023.02.20.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.02.20.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Klemmné Lőrincz Ildikó vezetői program